Byggnader från Furuögrunds glanstid

Skolan

Skolan från 1904

Skolan från 1904

Skolan, som fortfarande står ståtlig mitt i byn, invigdes 12 september 1904. Den byggdes på rekordtid, 9 månader, och är byggd av justeringsknubb från sågen. Den är byggd i två våningar, som vardera omfattar 640 m2, har fyra klassrum, slöjdsal och samlingssal.

Under många år många år var den Västerbottens största skolbyggnad.

Klasserna stora under byns storhetstid, men efter sågens nedläggning minskade elevantalet kraftigt genom den utflyttning nedläggningen förde med sig.. Under några år från läsåret 1948-49 undervisades även elever från närliggande byar, då under det nyligen införda sjunde läsåret, skolan i Byske hade platsbrist. Elever från t.ex Byske, Stensjön, Tåmeträsk, Båtvik kom till skolan med skolskjuts för att få sin undervisning. Skolan lades ner 1958 och är idag i privat ägo.

Hamnmagasinet

Furuögrunds hamn och hamnmagasin

Furuögrunds hamn och hamnmagasin

Hamnen och hamnmagasinet var en viktig plats i Furuögrund i mötet med omvärlden. Hamnmagasinet, som på den tiden låg längre ut på kajen och var dubbelt så långt som det är idag, tjänade dels som lagringsplats för ankommande sk kolonialvaror dels som angöringsplats för gods- och passagerartrafik, som gick utefter Norrlandskusten. Passagerartrafik bedrevs regelbundet för sträckan Luleå-Stockholm.Gods forslades ständigt med hästforor till köpmän inåt landet. Idag tjänar hamnmagasinet sommartid som populär mötesplats och inrymmer ett cafë med möjlighet till förtäring av mat och dryck.

Herrgården

Herrgården

Herrgården uppfördes samtidigt med byggandet av sågen.Den var avsedd att tjäna som förvaltarens bostad och hade utsikt över hela sågverksområdet. Här bodde förvaltaren med sin familj och tjänstefolk.

Byggnaden var belägen på vänster sida i början på vägen ner till hamnen, Herrgården stod öde under många år och revs 1960.

Ölsjappet

Ölsjappet

Byggnaden var belägen på den blivande skoltomten, strax nedanför där idag byns informationstavla står. Ölsjappet revs 1903 i samband med skolans tillkomst.

Massahuset

Massahuset

Massahuset beläget längst ut mot havet sett från hamnen. Det byggdes 1908 för lagring av slipmassabalar från fabriken i Yttersfors i väntan på utskeppning. Byggnaden var i ursprunget 150 meter lång och hade en bredd av 27 meter. Från massafabriken i Ytterstfors gick en 4 km lång linbana in till hamnen i Furuögrund, där linbanans vändpunkt var just detta massahus.

Varje linbanekorg fraktade endast en massabal, vars vikt var ca 180 kg. Inne i magasinet fanns en intern linbana för vidare transport och placering av massabalarna. Även fyra hissar fanns för stapling av balarna. Ett rätt litet antal arbetare kunde med dessa hjälpmedel klara arbetet i magasinet.

Vid en höststorm 1941 raserades halva den långa byggnaden. Den återstående delen renoverades, men den ursprungliga byggnaden återuppstod aldrig. Den 4 augusti 1955 förstördes hela anläggningen inklusive linbanan vid en brand. Inneliggande lager om 3 600 ton slipmassa gick även om intet. Orsak till branden sades vara slarv med tobaksrökning.

Massahuset förstördes i en brand 4 augusti 1955

Massahuset förstördes i en brand 4 augusti 1955

Efter branden fraktades massan per lastbil från fabriken I Ytterstfors till Furuögrund för utskeppning. För det ändamålet asfalterades en plan på brädgården, som då fick tjäna som upplagsplats. Den platsen är idag den sk Plattan, platsen för husvagnscampingen och vinterförvaringsplatsen för fritidsbåtar.

Mareografen

Mareografen

Mareografen, som har till uppgift att mäta vattenståndet i havet togs i bruk 1914.

Den är fortfarande i bruk och förser varje dag SMHI i Norrköping med information genom en telefonlinje.På grund av landhöjningen, som för övrigt är bland den största i hela landet just i Furuögrundsområdet, var byggnaden tvungen att flyttas och därvid också renoverades samt försågs med ny automatisk utrustning. Detta skedde1991. Tidigare skulle mätaren avläsas manuellt kl 09.00 varje dag och rapport ringas in till SMHI. Mareografen är idag en unik byggnad belägen strax söder om badplatsen Norromviken. Följ vägen på vänster sida snett nedanför skolan om du kommer från Byskehållet och gå mot stranden, så hittar du den. Den är värd ett besök.

Mareografen renoverades 1991.

Berglunds Bageri och Café

Berglunds Bageri & Café

Berglunds Bageri & Café

Byggnaden uppfördes under åren 1903-1904 och var tänkt att användas som hotell, men kom att användas som bageri, café och diverse annan affärsverksamhet.Rörelsen drevs under många år av makarna Berglund till dess att driften lades ner i slutet av 1950-talet.

Byggnaden, som stod mitt i byn på den sk Backen, revs i maj 1981. Tomten bebos idag i var sin fastighet av Harald och Björn Berglund,söner till den tidigare innehavaren av nämnda byggnad.

Butiker i byn

Företagets handelsbod

Företagets handelsbod

Den första affären i byn var Bolagsboden, som drevs av bolaget. Där kunde arbetarna handla sina förnödenheter mot poletter, som de fått i stället för kontant utbetalning av lön.Bolagsboden var belägen nedanför skolan. Den startade troligtvis i samband med att sågen kom i gång.

En kooperativ förening bildades i byn år 1907. Den kom att kallas Kooperativa Föreningen Enighet u.p.a.Inträdesavgiften var 1 krona och ett andelsbevis kostade 10 kronor.Styrelsen skulle enligt stadgan bestå av ”fem nyktra och redliga personer”. Försäljningen skulle ske mot kontant betalning. Butiksföreståndaren uppbar en lön om 125 kr per månad. Butiken bestod av två rum och en magasinsbod och hyrdes till ett pris av 200 kr per år. Öppettider: 07.00 – 20.00 (vintertid); 06.30 – 21.00 (sommartid).

I ca 35 år fanns "Koopera" i Nymans fastighet

I ca 35 år fanns ”Koopera” i Nymans fastighet

År 1919 öppnades en filial till Byske Kooperativa handelsförening u.p.a. i bagare Harald Berglunds lokal. En ny Konsumbutik med snabbköp uppfördes i april 1955 i närheten av den gamla. Den drevs till den 7 november 1964 då Konsum slog igen för gott i Furuögrund.

Under åren från 1904 fanns i olika perioder privata butiker i Furuögrund. Den 11 augusti 1904 skrev Skellefteå Nya Tidning följande: ”Allmänna meningen är, att Karl Gustaf Norman, Furuögrund, har en välsorterad och god affär, samt att hans priser äro de bästa inom orten”.

Omkring 1910 öppnade Konrad Wiksten affär i en liten byggnad i sin uthuslänga efter den sk Västra vägen några hundra meter söder om skolan. Här fanns till och med även en Shellmack med diverse biltillbehör!

Det fanns även en affärsrörelse på 1910-talet, som bedrev handel med sk korta varor, som bestod i diverse varor inom manufaktur och sytillbehör.

Under åren 1946-1953 drev Henry Bergström skepps- och diversehandel i bagare Berglunds fastighet.Därefter kunde byns invånare göra sina inköp från varubussar, som besökte byn några gånger i veckan. Denna service upphörde i början av 1980-talet.